รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054496
เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1-3
เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา