รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054492
การเสริมทักษะและจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1(1-0-2)
พื้นฐาน : 01054451 / ทักษะและจรรยาบรรณในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มความสามารถทางการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับวิชาชีพด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์