รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054490
สหกิจศึกษา
6
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ