รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054472
การออกแบบกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054323 / การออกแบบแผนผังกระบวนการ การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร