รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054471
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01132111 / การพัฒนาของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผนและจัดระบบการบริหารโรงงาน การเลือกเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสม การดำเนินงานด้านการเงินและการเสื่อมราคา