รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054467
การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
2(1-3-4)
พื้นฐาน : 01054241/ ระบบการประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติในอุตสาหกรรมเกษตร