รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054466
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054355 / พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาความคิดและทักษะสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการดำเนินงานออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์: การสำรวจข้อมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบบ เทคนิคด้านกราฟฟิคและการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์