รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054465
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิมัลชัน
2(2-0-4)
ความสำคัญของอิมัลชันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ส่วนผสมของอิมัลชัน การทำให้เกิดอิมัลชันและเครื่องมือ ความคงตัวของอิมัลชัน ผลิตภัณฑ์อิมัลชันในอุตสาหกรรมเกษตร และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์