รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054464
การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
พื้นฐาน : ๐๑๐๕๔๒๔๓ / ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเกษตร การประยุกต์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ข้อกำหนดและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์