รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054463
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก
2(2-0-4)
ภาพรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ วิทยาศาสตร์ของเนื้อสัตว์ หลักการการแปรรูปเนื้อสัตว์ แนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกสำหรับตลาด ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์