รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054462
การวิจัยผู้บริโภคทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 01054451/ คำนิยามและความสำคัญของการวิจัยผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พฤติกรรมของผู้บริโภค กระบวนการวิจัยผู้บริโภค การออกแบบการวิจัยผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การนำการวิจัยผู้บริโภคไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร