รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054461
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
2(2-0-4)
โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยงและการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยง ประเภทของอาหารสัตว์ การอัดรีด การอบ การผลิตเนื้อเทียมก้อน การผลิตเจลแบบคงตัว การบรรจุกระป๋องและการทำแห้ง การทดสอบความรู้รสสำหรับสัตว์เลี้ยง