รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054459
ปฏิบัติการการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01054452, 01054458 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054458 การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์