รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054458
การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054451, 01054459 หรือพร้อมกัน / ความสำคัญของการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายขนาดการผลิต การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคา กลยุทธ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์