รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054456
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054351 / หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ การเลือกใช้วัตถุดิบเกษตร เพื่อพัฒนาสูตรให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการ การเติมสารอาหาร ฉลากโภชนาการ เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ