รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054455
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการอาหาร
2(1-3-4)
พื้นฐาน : 01054351 / ประเภทของการบริการอาหาร พฤติกรรมของผู้บริโภคและแนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและส่วนผสม กระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการอาหาร การออกแบบผลิตภัณฑ์และการประเมินราคา การสร้างมาตรฐานและข้อกำหนดของสูตรอาหาร การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการอาหาร