รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054454
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054351 / ชนิด ปริมาณ คุณภาพ และราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคในตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การคัดเลือกวัตถุดิบ การสร้างสูตร ระบบควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค และการทดสอบผู้บริโภค