รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054453
การพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054323 / หลักการพัฒนากระบวนการ สมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตผลเกษตรที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการ และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการ