รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054452
ปฏิบัติการเทคนิคสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01054352, 01054451 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054451 เทคนิคสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์