รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054451
เทคนิคสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054351 และ 01054355 / การวางแผนโครงงาน การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการใช้เทคนิคการพัฒนาสูตรที่เหมาะสม กระบวนการผลิตที่เหมาะสม การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค และการทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์