รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054449
การจัดการคุณภาพวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร
2(2-3-6)
พื้นฐาน : 01054341 / ความสำคัญของวัตถุดิบสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ห่วงโซ่อุปทานและการจัดการคุณภาพวัตถุดิบ ระบบการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง มาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ การประเมินคุณภาพวัตถุดิบมีการศึกษานอกสถานที่