รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054447
ปฏิบัติการการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
3(2-3-6)
พื้นฐาน : 01054446 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054446 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส