รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054443
การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01054241 / หลักการจัดการคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ การประกันคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการคุณภาพทั้งระบบ มาตรฐานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร