รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054390
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคคลิคภาพเพื่อสังคมการทำงานและการเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ