รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054355
สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01422111 / การวางแผนการทดลอง สมการถดถอย เทคนิคทางสถิติ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การประยุกต์สถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์