รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054355
ปฏิบัติการหลักการพัฒนากระบวนการ
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01054353 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054353 หลักการพัฒนากระบวนการ