รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054353
หลักการพัฒนากระบวนการ
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054231 / หลักการทำงานของหน่วยปฏิบัติการ การผสม การแยกทางกล การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การกรอง การกลั่น การสกัด การตกผลึก การลดขนาด การทำให้เป็นเนื้อเดียวกันและการพัฒนากระบวนการ