รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054352
ปฏิบัติการหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01054351 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054351 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร