รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054343
ปฏิบัติการการวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01054342 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054341 ในเรื่องการวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ