รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054342
ปฏิบัติการการวัดค่าคุณภาพทางเคมี
1(0-3-2)
พื้นฐาน : ๐๑๐๕๔๓๔๑ หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา ๐๑๐๕๔๓๔๑ ในเรื่องการวัดค่าคุณภาพทางเคมี