รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054341
การวัดค่าคุณภาพทางเคมีและกายภาพ
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054241 / องค์ประกอบของคุณภาพ หลักการและวิธีการวัดค่าคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร