รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054324
ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร II
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01054323 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054323 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร II