รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054323
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร II
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054321 / หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ขั้นตอนและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร กึ่งอาหาร และไม่ใช่อาหาร