รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054322
ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร I
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01054321 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054321 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร I