รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054321
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร I
2(2-0-4)
หลักการถนอมและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การถนอมผลิตผลเกษตรโดยใช้สารเคมี ความร้อน ความเย็น การฉายรังสี การทำแห้งและการหมักดอง