รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054251
วัสดุบรรจุสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
ชนิดและสมบัติของวัสดุสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัสดุบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การบรรจุกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม