รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054244
ปฏิบัติการการวัดค่าปัจจัยคุณภาพทางชีวภาพ
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01054243 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054243 การวัดค่าปัจจัยคุณภาพทางชีวภาพ