รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054243
การวัดค่าคุณภาพทางชีวภาพ
2(2-0-4)
พื้นฐาน : เรียนพร้อมกับ 01054244 / จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของจุลินทรีย์ อาหารเป็นพิษเนื่องจากจุลินทรีย์ หลักและวิธีการวัดค่าทางจุลินทรีย์ ทางชีวภาพ สุขาภิบาลอาหาร การกำจัดของเสีย การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยโดยวิธีการทางชีวภาพ