รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054241
มาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
0(2-0-4)
พื้นฐาน : 01054111 / ความสำคัญของมาตรฐานและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การจัดตั้งมาตรฐานและการจัดระดับชั้นของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยและระหว่างประเทศ