รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054232
ปฏิบัติการหลักเบื้องต้นวิศวกรรมกระบวนการ
1(0-3-2)
พื้นฐาน : 01054231 หรือพร้อมกัน / ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา 01054231 หลักเบื้องต้นวิศวกรรมกระบวนการ