รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054231
หลักเบื้องต้นวิศวกรรมกระบวนการ
2(2-0-4)
พื้นฐาน : 01417112 และ 01420119 / หลักเบื้องต้นของการเขียนแบบ การอ่านแบบทางวิศวกรรมและการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร มิติและหน่วยทางวิศวกรรม หลักเบื้องต้นของสมดุลของมวลและพลังงาน การถ่ายเทมวลและความร้อนที่ใช้ในการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร การไหลของของไหล ระบบทำความเย็น และไซโครเมทริกซ์