รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054112
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
1(0-3-2)
ปฏิบัติการมาตรวิทยา ข้อกำหนดเฉพาะของวัตถุดิบการเกษตรสำหรับการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร การเสื่อมเสียของวัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร