รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01054101
อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป
3(3-0-6)
ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม