วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) แผน ข
แผน ข
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 10 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
01054572 สถิติประยุกต์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ I 3(3-0-6)
     
  รวม 12
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01054551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 4(3-3-8)
01054597 สัมมนา 1
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
01054591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(1-6-5)
     
  รวม 11
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
01054595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
     
  รวม 6
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01054595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
01054597 สัมมนา 1
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
     
  รวม 7