วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) แผน ก แบบ ก 2
แผน ข (โครงการภาคพิเศษ)
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 10 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01054591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(1-6-5)
01054597 สัมมนา 1
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
01054572 สถิติประยุกต์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ I 3(3-0-6)
     
  รวม 13
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01054551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 4(3-3-8)
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
01054xxx วิชาเอกเลือก 3( - - )
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01054597 สัมมนา 1
01054599 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01054599 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 6