วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 1
วิชาเอก (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
- สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01054597 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01054599 วิทยานิพนธ์ 3
01054591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต) 3(1-6-5)
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01054599 วิทยานิพนธ์ 10
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01054599 วิทยานิพนธ์ 10
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01054597 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01054599 วิทยานิพนธ์ 13
     
  รวม 14