วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
- วิชาแกน 34 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ 61 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
การฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวม 137 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3(3-0-6)
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8)
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6)
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01054111 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4)
01054112 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 1(0-3-2)
     
  รวม 18
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6)
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3(3-0-6)
01420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1(0-2-1)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01054251 วัสดุบรรจุสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4)
01371111 สื่อสารสนเทศ 1(0-3-2)
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8)
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
     
  รวม 19
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01422111 หลักสถิติ I 3(3-0-6)
01999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3( - - )
01054322 ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร I 1(0-3-2)
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
01403231 เคมีปริมาณวิเคราะห์ 2(2-0-4)
01403232 เคมีปริมาณวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการ 2(0-6-3)
01054321 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร I 2(0-2-4)
     
  รวม 20
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01054243 การวัดค่าคุณภาพทางชีวภาพ 2(2-0-4)
01054244 ปฏิบัติการการวัดค่าคุณภาพทางชีวภาพ 1(0-3-2)
01054323 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร II 2(2-0-4)
01054355 สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01402311 ชีวเคมี I 2(2-0-4)
01402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01054241 มาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2(2-0-4)
     
  รวม 19
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01054446 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 2(2-0-4)
01054447 ปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 1(0-3-2)
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01054341 การวัดค่าคุณภาพทางเคมีและกายภาพ 2(2-0-4)
01054342 ปฏิบัติการการวัดค่าคุณภาพทางเคมี 1(0-3-2)
01054351 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2(2-0-4)
01054352 ปฏิบัติการหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหรรมเกษตร 1(0-3-2)
01054231 หลักเบื้องต้นวิศวกรรมกระบวนการ 2(2-0-4)
01054232 ปฏิบัติการหลักเบื้องต้นวิศวกรรมกระบวนการ 1(0-3-2)
     
  รวม 18
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01134211 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
01054451 เทคนิคสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4)
01054452 ปฏิบัติการเทคนิคสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1(0-3-2)
01108101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
01999xxx บูรณาการกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
01054343 ปฏิบัติการวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ 1(0-3-2)
01054353 หลักการพัฒนากระบวนการ 2(2-0-4)
01054354 ปฏิบัติการหลักการพัฒนากระบวนการ 1(0-3-2)
01054324 ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร II 1(0-3-2)
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
มีการฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
     
  รวม 0
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01054492 การเสริมทักษะและจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1(1-0-2)
01054xxx วิชาเฉพาะเลือก 2( - - )
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3( - - )
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
01054458 การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4)
01054459 ปฏิบัติการการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1(0-3-2)
01054491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(1-6-5)
     
  รวม 15
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01054443 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
01054462 การวิจัยผู้บริโภคทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-6)
01054497 สัมมนา 1
01054xxx วิชาเฉพาะเลือก 2( - - )
01054xxx วิชาเฉพาะเลือก 2( - - )
     
  รวม 11