ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ) ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจาก ได้ตระหนักในความสำคัญของการบรรจุที่มีต่อคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑ์เกือบ ทุกประเภท กอปรกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของประเทศและความก้าว หน้าทางเทคโนโลยีของโลก ทำให้กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีเทคโนโลยีการบรรจุที่ก้าวทันไปด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการ ของผู้บริโภคและตลาดมากที่สุด เทคโนโลยีการบรรจุเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน หลักสูตรของภาควิชามุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ เครื่องจักร เครื่องมือทางการบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลดการเสื่อมเสีย เพิ่มอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมการจำหน่าย

พ.ศ. 2523 ก่อตั้งขึ้นในชื่อของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เมื่อปี พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2544 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้เสนอหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2544 และเริ่มรับนิสิตปริญญาโท เป็นรุ่นแรก ในภาคต้นปีการศึกษา 2545

ปี พ.ศ. 2550 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดรับนิสิตปริญญาเอกรุ่นแรก

พ.ศ. 2552 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้รวมกับโครงการจัดตั้งภาควิชากระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ และเปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น "ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (Department of Packaging and Materials Technology: PKMT)"

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

ศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุ และการวิเคราะห์หากระบวนการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ลดการสูญเสียทั้งผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิค ควบคุมระบบการบรรจุและการใช้งานภาชนะบรรจุ หรือรับราชการเป็นนักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย เป็นต้น

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053497
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053597
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053697
1

คณาจารย์

ผศ.ดร. อำพร เสน่ห์ (หัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5099
อีเมล์ :
amporn.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering), Clemson University
M.S. (Chemical Engineering), University of South Carolina
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Bio-Based/Synthetic Polymer Blends and Nanocomposites
Nanoparticle Formation and Nano-Encapsulation
Supercritical Fluid Processes

รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5057
อีเมล์ :
tunyarut.v@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Engineering Management), University of Missouri-Rolla
M.S. (Packaging Technology), Rochester Institute of Technology
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Coating Technology for Paper and Paperboard Packaging
Packaging Process and Machinery
Packaging Management

รศ.ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม

โทรศัพท์ :
+66-2562-5054
อีเมล์ :
ngamtip.p@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Doctirat, Genie des Procedes Industriels), Universite de Technologie de Compiegne
M.S. (Food Process Engineering), Asian Institute of Technology
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Food Packaging and Safety of Food Contact Materials
Biodegradable Packaging Materials
Sustainable Packaging

ผศ.ดร. ธาริณี นามพิชญ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5386
อีเมล์ :
tarinee.n@ku.ac.th
การศึกษา :
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัย :
Rubber Technology
Polymer Blends
Nanocomposite Materials

รศ.ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5098
อีเมล์ :
namfone.l@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Kansas State University
M.S. (Food Science), Kansas State University
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
structure-function properties of starch and starch structure modifications for food and non-food applications
thermoplastic starch materials and packaging

รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5058
อีเมล์ :
panuwat.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Packaging Technology), Victoria University
M.Sc.Tech (Engineering Materials), The University of New South Wales
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Active and Intelligent Packaging
Edible Films and Coatings

รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5097
อีเมล์ :
rangrong.y@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยปิโตรฯ)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยปิโตรฯ)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานวิจัย :
Biopolymers and Bio-Based Materials
Bioplastics and Composites
Nanoparticles and Nanocapsules

ผศ.ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ์ (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5059
อีเมล์ :
lerpong.j@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Mechanical Engineering), Northeastern University
M.S. (Mechanical Engineering), Syracuse University
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Simulation Modeling for Packaging Process
Distribution Packaging
Environmentally Conscious Packaging

รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5052
อีเมล์ :
vanee.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Michigan State University
M.S. (Packaging), Michigan State University
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food Packaging
Active Packaging of Fresh Produce
Distribution Packaging

ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5049
อีเมล์ :
fagiprl@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัย :
Packaging for Fresh Fruits and Vegetables
Food Packaging
Permeability of Packaging Materials

ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

โทรศัพท์ :
+66-25625045 ต่อ 5704
อีเมล์ :
nathdanai.h@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food packaging technology
Edible films and coating
Glass transition and water related properties
Freezing technology of foods

ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5053
อีเมล์ :
fagipnj@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.ม.-วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์). วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ (ภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์). คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ
การดัดแปรเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชด้วยแอล-แลคไทด์ด้วยเทคนิค in situ ring opening polymerization

อาจารย์เจนณัช สดไสย์

โทรศัพท์ :
+66-4636996
อีเมล์ :
fagijtso@ku.ac.th
การศึกษา :
ศก.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
B.F.A. Bachelor of fine and Applied Arts (Visual Communication Design)
First Class Honours, Khon Kaen Uinversity
ศ.ม. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A. Master of Arts (Product Design, Silapakorn University)
งานวิจัย :

ผศ.ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5073
อีเมล์ :
busarin.cho@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Agricultural Science) Kyushu University
M.Sc. (Bioscience and Biotechnology) Kyushu University
วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
- Food Packaging
- Cosmetic and Pharmaceutical Packaging
- Migration from Food Packaging Materials

เจ้าหน้าที่

ชื่อ :
วาราดา จินดาอินทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
warada.t@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625048
ชื่อ :
สุกัลยา มาเจริญ
ตำแหน่ง :
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
อีเมล์ :
fagisym@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045 ต่อ 5281
ชื่อ :
ธีรุตม์ ฤทธิสนธิ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagivvr@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045
ชื่อ :
วาสนา แตงอ่อน
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ :
nokpkt@hotmail.com
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045 ต่อ 5282
ชื่อ :
ธารทิพย์ เจริญภักดี
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
tanthip_@hotmail.com
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045 ต่อ 5622
ชื่อ :
วันดี เนื้อขำ
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
-
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045
ชื่อ :
รัฐรวี จิตรบำรุง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการช่างศิลป์
อีเมล์ :
ratrawee.c84@gmail.com
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
+66-2562-5295
ชื่อ :
จันเพ็ง ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
-
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045
ชื่อ :
กิตติชัย ตันสิน
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
fagikct@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
02-5625045 ext. 5388