Department of Textile Science
ภาควิชา วิทยาการสิ่งทอ
เรียนอะไรในสาขาวิชานี้
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เรียนครอบคลุมทุกด้านในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิตเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน การฟอกย้อมพิมพ์ ตกแต่งสำเร็จ การควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งทอ เทคโนโลยีการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม การบริหารการผลิต การออกแบบ การตลาด การออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การสร้างแบรนด์แฟชั่น การวางแผนและจัดการสินค้าแฟชั่น ตลอดจนการค้นคว้า วิจัย พัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในอนาคตที่ได้กำหนดร่วมกันโดยภาครัฐและเอกชน โดยคาดหวังว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่นสิ่งทอ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา และการค้าในภูมิภาค นอกจากนี้ ในแผนการศึกษา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามแผนปกติที่ต้องการผ่านการฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม หรือ เลือกแผนสหกิจศึกษา ที่ต้องปฏิบัติงานจริงในโรงงานตลอดหนึ่งภาคการศึกษา

โอกาสทางอาชีพ
ตำแหน่งงานที่รองรับผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้มีอยู่ในหลายหน่วยงาน ดังนี้

1. หน่วยงานของเอกชน ได้แก่ merchandiser, industrial engineer, production engineer, textile technician, product manager, R&D officer, inspector, QA auditor, designer และ buyer

2. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและกระทรวงพาณิชย์

3. งานอาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าของกิจการ

ดาวน์โหลดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ