Department of Packing Technology and materials
ภาควิชา เทคโนโลยีการบรรจุ
เรียนอะไรในสาขาวิชานี้
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำเอาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตวัสดุ ภาชนะบรรจุ และวิเคราะห์ขบวนการบรรจุที่เหมาะสม เพื่อลดความเสียหาย และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด

หลักสูตรเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะจาก 3 กลุ่มวิชา คือ

1) กลุ่มเทคโนโลยีการบรรจุ (Packaging Technology) เน้นเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการใช้ภาชนะบรรจุ

2) กลุ่มการออกแบบและพัฒนาการบรรจุ (Packaging Design and Development) เน้นการออกแบบ การพัฒนา และการพิมพ์ภาชนะบรรจุ

3) กลุ่มเทคโนโลยีวัสดุสังเคราะห์และชีวฐาน (Synthetic and Bio-based Materials Technology) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุบรรจุ โดยมุ่งเน้นด้านวัสดุชีวฐานที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต

โอกาสทางอาชีพ
บัณฑิตเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้กระจายกันในบริษัทและองค์กรชั้นนำทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมหลายประเภทตั้งแต่การผลิตวัสดุและภาชนะบรรจุ กระบวนการบรรจุทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค การออกแบบพัฒนาและการพิมพ์ภาชนะบรรจุ การขนส่งกระจายสินค้า โดยครอบคลุมสายงาน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต ควบคุมคุณภาพ ตลอดจนสายการตลาด นอกจากนั้น ยังสามารถศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้หลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร การบริหารจัดการและการตลาด เป็นต้น

ดาวน์โหลดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ